Skip to main content

Bases

Bases del concurs

1. Objecte

Inspiraciència és un concurs de relats d'inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i escriptura de manera lúdica, un espai obert per a pensar i imaginar la ciència des de la ficció. El seu objectiu és fomentar l'acostament al pensament científic, d'una forma lliure i personal, a través de la creació literària, i explorar realitats abans no imaginades.

Pot participar qualsevol persona que presenti un relat original, en qualsevol de les llengües del concurs (català, castellà, euskera i gallec), inspirat en una temàtica científica.

2. Modalitat i categories

Per a participar en el concurs s'ha de presentar un relat de temàtica científica i amb una extensió màxima de 800 paraules.

Es contemplen tres possibles modalitats de participació:

 1. Temàtica lliure, amb la qual es pot optar al premi institucional i al premi del públic.
 2. Temàtica especial, variable en cada edició, amb un premi especial. Es concretarà oportunament a la web de Inspiraciència.
 3. De ciències i de lletres, dirigida al professorat que hagi promogut la participació de l'alumnat amb almenys un relat en la categoria Jove del concurs. Es podrà aspirar al premi De ciències i de lletres.

Es pot participar en una de les següents categories:

 • Adult. A partir de 18 anys: participants que són majors d'edat en finalitzar el termini de presentació de relats.
 • Jove. De 12 a 17 anys: participants tenen menys de 18 anys en finalitzar el termini de presentació de relats.

Els idiomes de participació són: castellà, català, gallec i euskera.

3. Presentació dels relats

Els participants han de registrar-se en inspiraciencia.es per presentar els seus originals. La data de naixement estableix la categoria (Jove o Adult) en la qual es participa.

Els participants poden accedir al seu compte amb un nom d'usuari i una contrasenya. Els relats s’han de signar amb pseudònim. La identitat real del concursant no es farà pública, només si resulta guanyador o finalista. Durant el procés de moderació i d'avaluació dels relats, l'únic nom visible del participant serà el pseudònim, mantenint així el seu anonimat.

Els participants hauran de seleccionar la modalitat a la qual opten en el formulari d'enviament de relats.

Una vegada el relat és enviat, no és possible editar-lo. Aquest relat passa automàticament a moderació. Quan es moderi, i sempre que compleixi amb els requisits especificats en el punt 5 de les bases, es publicarà a la web d’Inspiraciència.

Per optar al premi De Ciències i de Lletres el professorat haurà d'explicar el procés seguit a l'aula per a la preparació de relats amb l'alumnat i participació en el concurs. Els professors hauran de lliurar la següent documentació en els formats requerits:

 1. Resum del procés seguit al aula (Word, màxim 150 paraules).
 2. Desglossament del procés seguit a l’aula de manera visual (PDF, de màxim 4 pàgines).
 3. Un vídeo curt (en aquest format els docents poden explicar allò que considerin necessari; en MP4, màxim 2 minuts). El vídeo podrà compartir-se mitjançant un enllaç a YouTube o Vimeo. Els arxius han d'enviar-se a través del formulari habilitat en la web. El termini de presentació de relats es publicarà en la web de l'edició corresponent

4. Condicions de participació

Els relats presentats han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap  altra convocatòria, certamen o premi literari, ni publicats en cap mitjà ni blog.

Cada participant pot presentar un únic relat per cada llengua, amb un màxim de quatre relats diferents en llengües diferents. Tots els relats han de ser originals i no es pot presentar un mateix relat en diferents llengües.

Els guanyadors d'una edició anterior, en una categoria i llengua, no podran presentar-se a la mateixa categoria i llengua en les dues edicions següents.

5. Premis i acte de lliurament de premis

L'acte de lliurament de premis és itinerant, en una cerimònia en la qual es revelaran i donaran a conèixer públicament els finalistes i guanyadors de Inspiraciència. La data i el lloc s'anunciaran amb antelació a través de la nostra web i canals de difusió. Les persones candidates a ser finalistes o guanyadores seran contactades prèviament a través de l'adreça de correu electrònic indicada en el formulari de registre.

Els tipus de premis són:

 1. Un premi institucional per cadascuna de les Categories (Jove i Adult) i per cadascuna de les llengües oficials del concurs (català, castellà, euskera, i gallec). Resulten, en total, 8 premis institucionals.
 2. Un premi del públic per categoria (Jove i Adult). Resulten, en total, dos premis del públic.
 3. Un únic premi De ciències i de lletres, al professorat que hagi participat amb els alumnes en el concurs.
 4. Un premi especial, per a aquells relats centrats en una temàtica concreta, en cada categoria (Jove i Adult) i llengua (català, castellà, basc, i gallec). Resulten, en total, 8 premis especials.

El contingut dels premis s'especificarà en un apartat de la web de Inspiraciència.

Els candidats a premi podran optar a una bossa de viatge per  compensar les despeses ocasionades per la seva assistència a l'acte d’entrega, sempre que aquest acte es realitzi fora de la seva província de residència. Les condicions i imports es comunicaran convenientment als candidats.

L'organització es reserva el dret de declarar deserts un o més premis si considera que les obres presentades no aconsegueixen la qualitat mínima requerida.

6. Jurat i criteris de valoració

Tots els relats enviats s'avaluen mitjançant un sistema de doble moderació. Després d'aquest procés, aquells textos que compleixin amb els criteris definits en aquest mateix apartat, es publicaran en la web de Inspiraciència. A més, a partir d'aquestes valoracions, la comissió organitzadora s'encarregarà de portar la preselecció de relats al jurat segons la puntuació obtinguda.

La comissió organitzadora designa un jurat per a valorar les contribucions i proposar les obres guanyadores. El jurat estarà format per persones de l'àmbit de la ciència, la literatura, l'art i la divulgació. La composició dels seus membres s'anunciarà prèviament a través de la web  d’Inspiraciència.

Premi institucional i premi especial

Per a valorar els relats del premi institucional i del premi especial, tant l'equip de moderadors com el jurat tindrà en compte els següents criteris:

 • L'adequació a la temàtica del concurs.
 • La qualitat literària i l'estil.
 • L'originalitat, creativitat i imaginació.
 • L'estructura i la coherència de la narració.

Premi De ciències i de lletres

Es tindrà en compte:

 • La qualitat del procés de creació i selecció de relats a l'aula.
 • El grau d'interdisciplinarietat i de motivació de l'alumnat.

Premi del Públic:

S'atorga per votació popular. Es realitza sobre els relats preseleccionats per la comissió organitzadora. Es premia el relat més votat de cada categoria, independentment de la llengua en què s'hagi presentat. Cada persona que s'hagi registrat prèviament en la web del concurs pot votar mitjançant el formulari habilitat.

7. Participació

La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.

Els relats guanyadors podran ser publicats per l’organització en medis físics i digitals, sempre esmentant l'autoria.

Barcelona, 25 de febrer de 2023

T'agrada escriure?