Bases

Objecte

1984 movie bb a1 590x300

Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i escriptura d’una manera lúdica i que pretén crear un espai obert on pensar i imaginar la ciència des de la ficció. El seu objectiu és fomentar la creació literària com a forma lliure i personal d’acostament al pensament científic i d’explorar realitats abans no imaginades.

1. Hi podrà participar qualsevol persona que presenti un relat original, en qualsevol de les llengües del concurs (català, castellà, eusquera i gallec), inspirat en una temàtica científica.

2. Els originals estaran escrits en català, castellà, eusquera o gallec. Hauran de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altra convocatòria, certamen o premi literari, ni haver-se publicat en cap altre mitjà o bloc personal.

Modalitats i categories

3. El concurs té una única modalitat competitiva:

Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules

4. Els participants podran participar en una de les següents categories:

Adult (a partir de 18 anys), s’entén que els participants són majors d’edat en la data de tancament del termini.

Jove (de 12 a 17 anys) és a dir, els participants són menors de 18 anys en la data de tancament del termini.

5. Cada participant podrà presentar un màxim de quatre relats, sempre que estiguin escrits en llengües diferents. Tots els relats d’un mateix participant han de ser originals i no es podrà presentar un mateix relat en diferents llengües.

Presentació dels relats

6. Els originals es presentaran a través del lloc web del concurs: www.inspiraciencia.es. Prèviament, els participants han de registrar-se. L’edat de naixement estableix la categoria en la qual es participa (jove o adult).

7. Els participants podran accedir al seu compte amb un nom d’usuari i una contrassenya. El pseudònim serà el nom amb el que signaran els relats.

8. Cada participant podrà enviar un relat en qualsevol de les llengües del concurs. Els guanyadors d’una edició, per a una categoria i llengua, no podran presentar-se a la mateixa categoria i llengua en les dues edicions següents.

9. El termini de presentació de relats es tancarà el 17 de maig de 2017.

Premis

10. Els premis s’atorgaran durant el mes de juny de 2017, en un acte que s’anunciarà oportunament.

11. El concurs contempla un premi institucional per a cada categoria i llengua, i un premi del públic. Els premis seran dispositius electrònics, llibres de divulgació, cursos d’escriptura, la subscripció a revistes de divulgació.

12. L’organització del concurs es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria si considera que les obres presentades no assoleixen la qualitat mínima necessària.

Jurat i criteris de valoració

13. Per als premis institucionals es designarà un jurat que valorarà les contribucions i proposarà els guanyadors. El jurat estarà format per persones de l’àmbit de la cultura en sentit ampli (ciència, literatura, art, divulgació) i s’anunciarà oportunament.

Un equip de persones vetlla per tal que els relats siguin publicats de manera àgil al lloc web. Aquest equip també s’encarrega de fer la preselecció de relats que passarà al jurat mitjançant un sistema de doble moderació.

14. A l’hora de valorar els relats es tindrà en compte l’adequació a la temàtica, la qualitat literària, l'originalitat en el plantejament, l’estructura i la coherència de la narració, com també l’estil, la creativitat i la imaginació.

15. El premi del públic es decidirà a través d’una votació en línia, oberta a totes les persones que ho desitgin sempre que prèviament s’hagin registrat. La votació s’efectuarà sobre la mateixa selecció de relats que hagi passat al jurat. Cada persona podrà emetre un vot per relat, sense restricció del número de relats votats, a través del formulari que s’habilitarà oportunament.

El públic premiarà el relat más votat de cada categoria, amb independència de la llengua en la qual s’hagi escrit.

Participació

16. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.

17. Els relats guanyadors podran ser publicats en mitjans físics i/o digitals sempre mencionant els noms dels autors.

Barcelona, 2 de març de 2017

 

DESCARREGAR BASES